Carrers

รับสมัครงาน 

1.ตำแหน่ง System Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จำกัด อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
#วันและเวลาทางาน:
จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 17.30 น.)
#คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.วุฒิการศึกษา ปวส, ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
3.มีความรู้ด้าน OS (Linux, Windows Server), Web service ต่างๆ (เช่น apache, IIS)
#หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1.รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่ม ลูกค้า Service Webhosting (DirectAdmin), SSL, Domain
2.ติดตั้ง Cert SSL ให้กับลูกค้า (ส่วนใหญ่ เป็น Apache, IIS)
3.และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
ติดต่อเจ้าหน้าที่สรรหา: Tel. 081 8329762 / Email: phakdee@inet.co.th

2. ตำแหน่ง Sale

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขาย  IT Products & Internet Network Solutions
 • ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า นำเสนองานขายและปิดการขาย
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ:

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ, การขาย, การตลาด, สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม / ไอที หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีรถส่วนตัวจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • **หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการอื่นๆ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าเดินทาง
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดประเพณี 14 วัน
 • ลากิจ 10 วัน
 • ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่สรรหา: Tel. 063 206 3404 / Email: tipparat.ra@inet.co.th


3. ตำแหน่ง PreSale

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมขาย และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้าโดย บริการหลักคือด้าน ITinfrastructure และ Internet Network งานโครงการ
 • รับผิดชอบในการออกแบบ Solution ตามความต้องการของลูกค้า สามารถเสนอ/จัดหา Internet Link และบริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าได้
 • สามารถทำหน้าที่ในการเสนอ Solution (เงื่อนไขข้อกำหนด ข้อเสนอ การสาธิต การนำเสนอ ฯลฯ)
 • บริหารจัดการส่งต่องานหลังปิดการขายไปยังทีมบริการสำหรับการเริ่มต้นบริการ (การสนับสนุนหลังการขาย)
 • สร้างความสัมพันธ์ทางเทคนิคและการตลาดกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือลูกค้าและคู่ค้าที่มีอยู่

คุณสมบัติ:

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 – 3 ปี ในการออกแบบ IT Solution, การวางแผน (ก่อนการขาย), ที่ปรึกษาด้านเทคนิคใน IT Networking.
 • ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการรวบรวมความต้องการ การออกแบบ และการสร้างโซลูชัน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในตำแหน่งวิศวกรเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เทคโนโลยี โปรโตคอล และการรักษาความปลอดภัย เช่น router, switch, firewall, Wireless.
 • การรับรองที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น CCNA, CCNP
 • ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • แรงจูงใจในตนเองและเต็มใจที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

ติดต่อเจ้าหน้าที่สรรหา: Tel. 063 206 3404 / Email: tipparat.ra@inet.co.th


4. ตำแหน่ง Network Engineer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินงานติดตั้งบริการ เปลี่ยนแปลง ดูแลให้บริการลูกค้า ในการให้บริการต่างๆที่มี: Corporate Internet, Broadband Internet ,SSL certificate เป็นต้น ตลอดจนยกเลิกบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนงานบริการใหม่ๆ
 • ให้คำปรึกษาการทำงานในกลุ่มงานเทคนิคสนับสนุนการขาย และกลุ่มงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน POC เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ
 • ดำเนินการช่วยเหลือ วิเคราะห์ หรือเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการขายแก่ ระบบเครือข่ายในโครงการ หรือ ระบบภายในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับ Vendor/Supplier ต่างๆ หรือฝ่ายงานอื่นๆ ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มงานสายงานวิศวกรรมและบริการ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

คุณสมบัติ:

 • มีประสบการณ์การทำงานในส่วน Implementation หรือ Operation ด้าน Computer Network, Computer System สำหรับงาน Enterprise, Large Enterprise หรือ ISP
 • มีประสบการณ์ Cisco, Huawei Router/Switch หรือ อุปกรณ์ Network อื่นๆ รวมทั้ง ระบบ Monitoring ต่างๆ เช่น Cacti, Weather Map, What’s Up Gold เป็นต้น
 • ดูแล Incident และ Request ต่างๆ ในการให้บริการที่มี : Corporate Internet ,SSL certificate เป็นต้น ตลอดจนรักษาบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน MTTR และ SLA ที่ทำการตกลงกับลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลกระบวนการทำงานของกลุ่มงานปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตราฐาน ISO9001:2008 และ ISO27001:2005
 • สนับสนุนงานบริการใหม่ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการช่วยเหลือ วิเคราะห์ หรือเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการขายแก่ ระบบเครือข่ายในโครงการ หรือ ระบบภายในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับ Vendor/Supplier ต่างๆ หรือฝ่ายงานอื่นๆ ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มี Certificate ทางด้าน Network เช่น CCNA / CCNP หรือ อื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อเจ้าหน้าที่สรรหา: Tel. 063 206 3404 / Email: tipparat.ra@inet.co.th